Odwiedź nas na:
602 339 180

Polityka prywatności /RODO

Używając strony internetowej www.fw_marciniak.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze stron ztbmarciniak.pl. 

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.

Jaki jest cel używania ciasteczek?

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika.

Jakiego typu ciasteczka używamy?

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.  Korzystając ze stron internetowej ztbmarciniak.pl Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. google, facebook. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać stronę ztbmarciniak.pl pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści.

Klauzula informacyjna w Firma Wielobranżowa „MARCINIAK”s.c dokument obowiązuje od 25.05.2018r.

Podstawa prawna

Na podstawie art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,zwane dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Firmę Wielobranżową „MARCINIAK”sc Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Monika Marciniak -Tyde ,prowadząca działalność gospodarczą : Firma Wielobranżowa „MARCINIAK” sc z siedzibą w Rybno 33, 62-635 Przedecz,

NIP 666-166-92-23 89,REGON 310316950 zwany dalej „Administratorem” lub „FW”

Dane są przetwarzane zgodnie z art.6 zawartym w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Jak przetwarzamy dane

FW dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób ,których dane dotyczą ,a w szczególności zapewnia,że zbierane dane są:

-przetwarzane zgodnie z prawem ,rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby ,której dane dotyczą ;

-zbierane w konkretnych ,wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;

-adekwatne,stosowne oraz ograniczone do tego,co niezbędne ,do celów w których są przetwarzane

-prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane

-przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,której dane dotyczą ,przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów ,w których dane te są przetwarzane;

-przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych ,w tym ochronę

przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą ,zniszczeniem lub uszkodzeniem ,za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktami

Jako ADO przetwarzamy dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów),ich pracowników /współpracowników ,dane innych osób przekazywane w ramach realizacji umów ,a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej

 

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące dane:

-identyfikacyjne

-teleadresowe  

-dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne,przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem . 

Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od osób ,których dane dotyczą ,a także od innych osób ,np. od ich pracodawców /zleceniodawców .

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy dane w następujących celach:

-nawiązania współpracy

-zawarcia i wykonywania umowy/zlecenia/zamówienia

-rozliczenia umów

-udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji /kontaktu w tym zakresie

-marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług FW

-obrony przed potencjalnymi roszczeniami ,a także w celu ew kierowania roszczeń

 Podanie danych jest dobrowolne ,jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy ,a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Dane osób które skontaktowały się z FW będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi i ew .prowadzenia korespondencji ,a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (Np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie /inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy,usług IT i marketingu

 

Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją

Jako ADO przetwarzamy dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji,w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody ):dane identyfikacyjne ,dane teleadresowe ,dane dotyczące wykształcenia ,dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia ,dane dotyczące uprawnień oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją przetwarzamy dane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych przez ADO są przepisy obowiązującego prawa ,w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych.

Podanie danych jest dobrowolne ,jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązanie ewentualnej dalszej współpracy. Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. 

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane nie trafią poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

 

Jakie uprawnienia Państwu przysługują ?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych ,w tym prawo do uzyskania kopii tych danych ;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ;

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym)

w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów ,dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ,

-osoba ,której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych ,która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem ,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych-w przypadku gdy:

-osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych ,

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem ,a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych ,żądając w zamian ich ograniczenia

  -Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ,ale osoba której dane dotyczą ,potrzebuje ich do ustalenia,obrony lub dochodzenia roszczeń

  -osoba ,której dane dotyczą ,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

  e)prawo do przenoszenia danych -w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  -przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą ,której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę ,

  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych-w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją ,w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora ,

  -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,z wyjątkiem sytuacji,w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby ,której dane dotyczą ,wymagające ochrony danych osobowych ,

  w szczególności gdy osoba ,której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

Każda osoba,której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,w zgodności z art 77 RODO

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust 1 lit a RODO),przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ,z obowiązującym prawem.

 

 

Kontakt

Mogą się Państwo skontaktować z FW pod adresem: fwmarciniaksc@op.pl